• Hậu Giang: Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

    Trong năm 2015, toàn ngành tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện 2095 cuộc thanh tra; trong đó: 38 cuộc thanh tra hành chính; 2019 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành; 29 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

    .
  • Phải chuẩn hóa thủ tục hành chính

    Ngày 30-11 là thời điểm các địa phương phải công bố thủ tục hành chính và chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, nhưng cho đến nay, theo thống kê của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, mới có 17/24 bộ, cơ quan ban hành danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa.

    .
.
.
.
.
.