• Một số điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) năm 2015
    Từ ngày 01-01-2016, Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) năm 2015, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19-6-2015, tại Kỳ họp thứ 9 sẽ có hiệu lực pháp luật (Luật mới). So với Luật tổ chức Chính phủ năm 2001, Luật mới đã được bổ sung nhiều nội dung, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Chính phủ trong tình hình mới.
    .
  • Một số điểm mới chủ đạo của Bộ Luật dân sự năm 2015

    Bộ luật dân sự sửa đổi (BLDS năm 2015) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24-11-2015, gồm 27 chương, 689 điều. Bài viết này giới thiệu một số quy định mới, có tính đột phá của Bộ luật dân sự năm 2015.

    .
.
.
.
.