Ban hành Hướng dẫn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Thứ Tư, 12/06/2013, 14:14 [GMT+7]

Ngày 6/6/2013, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn (số 09-HD/UBKTTW) thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.             

Hướng dẫn quy định cụ thể về: 1) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cán bộ dưới quyền, trách nhiệm của đảng viên, thiếu trách nhiệm, trách nhiệm hình sự; 2) Phạm vi, đối tượng bị xử lý kỷ luật; nguyên tắc xử lý kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật. 3) Các nội dung vi phạm và hình thức xử lý: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định về bầu cử; kỷ luật tuyên truyền, phát ngôn; công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng, chống tội phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; quy định về kết hôn với người nước ngoài; quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; tệ nạn xã hội; đạo đức, nếp sống văn minh.

Đồng chí Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đồng chí Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo Hướng dẫn, phạm vi, đối tượng bị xử lý kỷ luật gồm: Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng khác mới phát hiện hoặc bị tố cáo có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì tổ chức đảng cấp trên của các tổ chức đó xem xét, xử lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Khi tổ chức đảng có thẩm quyền đang xem xét, xử lý đảng viên vi phạm mà tổ chức đảng nơi đảng viên vi phạm công tác, sinh hoạt bị giải thể hoặc sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động thì tổ chức đảng có thẩm quyền tiếp tục xem xét, xử lý hoặc báo cáo tổ chức đảng cấp trên của tổ chức đảng đó xem xét, xử lý theo quy định về phân cấp cán bộ. Đối với đảng viên là cấp ủy viên hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp đã thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ hưu có vi phạm kỷ luật khi đang công tác, nay mới phát hiện thì thẩm quyền thi hành kỷ luật được thực hiện như đối với đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đang đương chức; vi phạm kỷ luật khi đã nghỉ hưu thì việc xử lý kỷ luật theo phân cấp quản lý đối với cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ hưu theo quy định của Bộ Chính trị và cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng, không xử lý kỷ luật tràn lan, cần tập trung vào những vi phạm: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được tiến hành theo phương châm: xử lý công minh, chính xác, kịp thời; đúng người, đúng nội dung, khắc phục tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”, các biểu hiện lệch lạc, hiện tượng tiêu cực; phải tiến hành khẩn trương, không để chậm trễ, kéo dài…

Khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật có thẩm quyền để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, không được giữ lại để chỉ xử lý về kỷ luật đảng; tổ chức đảng quản lý đảng viên không được can thiệp để đảng viên vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng.

Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời gửi báo cáo kết luận và quyết định thi hành kỷ luật đảng viên, đồng thời yêu cầu tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan, đoàn thể.

Về tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp mình phối hợp với ban tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW đến các tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo thực hiện đúng phương hướng, phương châm nguyên tắc, thủ tục trong khi xem xét, xử lý kỷ luật; nắm vững Quy định và Hướng dẫn thực hiện Quy định để bảo đảm không oan sai, không sót lọt, tránh buông lỏng hoặc giản đơn, nóng vội để xảy ra sai sót.

Hướng dẫn yêu cầu không được điều động cán bộ đi nơi khác, không đề đạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý; không phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với những đảng viên có tố cáo, có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình, kiểm tra, thanh tra hoặc cấp có thẩm quyền của Đảng hoặc Nhà nước đang xem xét, giải quyết.

Khi cấp ủy, ủy ban kiểm tra thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm nếu thấy việc áp dụng các hình thức kỷ luật chưa đúng mức thì phải chủ động hủy bỏ quyết định và xem xét lại để quyết định việc áp dụng hình thức kỷ luật cho phù hợp hoặc bãi bỏ nếu thấy việc kỷ luật là oan sai.

P.V

;
.