• Hưng Yên: Kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 Hưng Yên: Kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015

  6 tháng đầu năm 2015, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức 08 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.276 lượt người. Thường xuyên tuyên truyền Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thông qua nhiều hình thức như: hội thảo, hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề. Các đơn vị đã ban hành 151 văn bản mới để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  .
 • Vĩnh Phúc: Thụ lý điều tra 06 vụ, 16 bị can án tham nhũng Vĩnh Phúc: Thụ lý điều tra 06 vụ, 16 bị can án tham nhũng

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

  .
 • Tạp chí Cộng sản: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên Tạp chí Cộng sản: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm của Tạp chí Cộng sản tiếp tục được Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó, quán triệt, triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

  .
 • Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Cục quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

  .
 • Trà Vinh: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 Trà Vinh: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015

  (BNCTW) - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

  .
 • Bộ Ngoại giao: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Bộ Ngoại giao: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
  6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai tốt việc quán triệt, phổ biến nội dung quy tắc ứng xử tới toàn thể cán bộ, nhân viên.
  .
 • Cà Mau: Phát hiện và xử lý tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử Cà Mau: Phát hiện và xử lý tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử
  6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành Công an tỉnh Cà Mau đã thụ lý, điều tra 13 vụ, 17 bị can liên quan đến tham nhũng, trong đó, năm 2014 chuyển sang 05 vụ, 07 bị can. Đã khởi tố bị can 05 vụ, 04 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ, 01 bị can, điều tra bổ sung 02 vụ, 04 bị can. Kết quả, đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát truy tố 06 vụ, 08 bị can.
  .
 • Vĩnh Phúc: Triển khai đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng Vĩnh Phúc: Triển khai đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng

  6 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ; trong đó lấy phòng ngừa làm trọng tâm; quá trình triển khai, thực hiện đạt được kết quả nhất định, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  .
 • Lai Châu: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Lai Châu: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  6 tháng đầu năm 2015, các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tập trung công khai các lĩnh vực như: dự toán, quyết toán ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình, kế hoạch thanh tra; chỉ tiêu biên chế các cơ quan hành chính và người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

  .
 • Bộ Kế hoạch và đầu tư: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Bộ Kế hoạch và đầu tư: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Kế hoạch và đầu tư tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Theo đó, công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang web của Thanh tra Bộ.

  .
.
.