• Tiền Giang: Triển khai 25 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tiền Giang: Triển khai 25 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng tỉnh Tiền Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã đạt nhiều kết quả.

  .
 • Hậu Giang: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng Hậu Giang: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân

  .
 • Kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  (BNCTW) – Ngày 17-10-2014, Đoàn công tác số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  .
 • Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 16- CTr/TU, ngày 16-1-2014 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 trong đó có chuyên đề kiểm tra "Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh"; việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và có chuyên đề giám sát việc lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  (BNCTW) - Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/BCĐTW ngày 12-7-2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngày 17-10, Đoàn công tác số 07 của Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  .
 • Thành phố Hà Nội: Chú trọng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng Thành phố Hà Nội: Chú trọng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

  (BNCTW) - 09 tháng đầu năm 2014, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

  .
 • Phú Yên: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Từ đầu năm đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và không ngừng nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

  .
 • Thái Nguyên: Cơ quan điều tra khởi tố 09 vụ án/14 bị can về các tội tham nhũng Thái Nguyên: Cơ quan điều tra khởi tố 09 vụ án/14 bị can về các tội tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2014, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  .
 • Bình Thuận: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014 Bình Thuận: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014

  (BNCTW) - Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Bình Thuận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

  .
 • Lạng Sơn: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng Lạng Sơn: Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức 202 cuộc tuyên truyền cho 23.406 lượt người.

  .
.
.