• Lào Cai: Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Lào Cai: Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác trong chỉ đạo điều hành, ngay từ đầu năm 2016, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 25-11-2015 về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"...

  .
 • Hà Nội: Kết quả 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng Hà Nội: Kết quả 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14-10-2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về "Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân", từ năm 2012 đến năm 2016, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên...

  .
 • Bộ Công an: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Bộ Công an: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Năm 2016, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân...

  .
 • Bình Định: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 Bình Định: Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

  UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch (số 03/KH-UBND) về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, theo đó xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, các ngành.

  .
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

  Năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chú trọng thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động. Thẩm quyền, thủ tục, trình tự giải quyết đơn thư được thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  .
 • Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Tỉnh ủy Điện Biên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

  .
 • Thừa Thiên Huế: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Thừa Thiên Huế: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Năm 2016, các cấp ủy, đơn vị, địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện công tác công khai, minh bạch ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: công khai các thủ tục hành chính, công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, công khai mua sắm tài sản, chính sách xã hội…

  .
 • Hà Nội: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Hà Nội: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Trong năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng được Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội hết sức quan tâm. UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 (số 241/KH-UBND) yêu cầu: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

  .
 • Hà Giang: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Hà Giang: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng Hà Giang đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kết luận liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các luật mới được Quốc hội thông qua, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

  .
 • Ninh Bình: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Ninh Bình: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 18-01-2016 và các kế hoạch về: Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

  .
 • Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng Nhà nước năm 2016; Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020; Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016...

  .
 • Trà Vinh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Trà Vinh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Năm 2016, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ đạo các cơ quan rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành những quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để làm cơ sở pháp lý cho tổ chức, cá nhân thực hiện...

  .
 • Phú Thọ: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng Phú Thọ: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng

  UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 (số 6022/KH-UBND) với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng...

  .
 • Quảng Bình: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng năm 2016 Quảng Bình: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng năm 2016

  Năm 2016, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan truyền thông của tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chú trọng các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng

  .
 • Bộ Tư pháp: Chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống tham nhũng Bộ Tư pháp: Chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống tham nhũng

  Năm 2016, Bộ Tư pháp xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Lãnh đạo Bộ đã phân công một đồng chí Thứ trưởng phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng và giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác này. Tại các cuộc giao ban, thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, lãnh đạo bộ đều chỉ đạo kịp thời về công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Tây Ninh: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Tây Ninh: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, việc thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  .
 • Bình Thuận: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Bình Thuận: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

  Năm 2016, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến trên nhiều mặt.

  .
 • Tây Ninh: Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi về phòng, chống tham nhũng Tây Ninh: Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi về phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh cùng Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa tổ chức cuộc thi Báo cáo viên giỏi về phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Năm 2016, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lãnh đạo triển khai việc thực hiện các nội dung của Chương trình hành động số 02/CTr-MTTW-ĐĐ ngày 04-9-2013 về việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Cà Mau: Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Cà Mau: Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Năm 2016, tỉnh Cà Mau đã ban hành Chỉ thị chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét công tác cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức...

  .
 • Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

  Theo Báo cáo Đề án tổng kết 10 năm (2006-2016) thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sau khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) được ban hành, Ban Bí thư đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến, quán triệt Nghị quyết. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên

  .
 • Đà Nẵng: Thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng: Thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa IX, trong năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, đã xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác này.

  .
 • Năm 2016, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 03 vụ/04 bị can về tội danh tham nhũng Năm 2016, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 03 vụ/04 bị can về tội danh tham nhũng

  Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

  .
 • Thanh Hóa chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

  Những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Thanh Hóa đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu tại địa phương.

  .
 • Thông báo Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Thông báo Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

  Ngày 28-12-2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên họp thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến đối với: (1) Báo cáo kết quả xử lý các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; trọng tâm là tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc theo Thông báo kết luận số 11-TB/BCĐTW và Thông báo kết luận số 30-TB/BCĐTW của Thường trực Ban Chỉ đạo...

  .
 • Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Chính phủ Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Chính phủ

  Theo Báo cáo của Chính phủ, từ năm 2006-2016, công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng; hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước đã thực hiện tốt công khai, minh bạch.

  .
 • Ninh Thuận: Tiếp tục đẩy mạnh việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa có Công văn số 853-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

  .
 • Hội thảo về thực trạng phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh Hội thảo về thực trạng phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh

  Ngày 22-12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo Thực trạng pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi) trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

  .
 • Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

  Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020". Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

  .
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng

  Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Dự buổi Lễ có đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

  .
 • Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả tích cực Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả tích cực

  Từ năm 2006-2016, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp, các ngành quan tâm; vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí bước đầu được phát huy, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Đài Tiếng nói Việt Nam Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại Đài Tiếng nói Việt Nam

  Ngày 25-11-2016, Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế năm 2017 của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN).

  .
 • Ninh Thuận: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự Ninh Thuận: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa ban hành Công văn số 931-CV/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự.

  .
 • Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  Theo Báo cáo của Chính phủ, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chính phủ đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.

  .
 • Quảng Bình: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng Quảng Bình: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Từ năm 2011-2016, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tích cực, chủ động triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016".

  .
 • Chia sẻ mô hình phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng Chia sẻ mô hình phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội thảo kinh nghiệm, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, ngành Hải quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang…

  .
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng

  Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong đó có kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

  .
 • Nhận diện hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đất đai Nhận diện hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

  Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09-12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm và chia sẻ kết quả nghiên cứu "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai: Nghiên cứu trường hợp và hàm ý chính sách" với sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ban, ngành.

  .
 • Công bố kết quả kiểm tra, giám sát xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên Công bố kết quả kiểm tra, giám sát xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên

  Ngày 07-12-2016, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Thái Nguyên.

  .
.
.