• Thái Nguyên: Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 Thái Nguyên: Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

  Năm 2015, Tỉnh ủy Thái Nguyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung phòng, chống tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2015 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, nhân dân trong PCTN.

  .
 • Bến Tre: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng Bến Tre: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Năm 2015, các cấp ủy đảng tỉnh Bến Tre tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

  .
 • Thái Nguyên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng Thái Nguyên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng
  Năm 2014, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Thái Nguyên thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
  .
 • Tây Ninh: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2014 Tây Ninh: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2014

  (BNCTW) - Năm 2014, các cấp, các ngành tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật khác được 18.757 cuộc với 270.141 lượt người tham dự và tuyên truyền gián tiếp trên hệ thống truyền thanh huyện, xã với thời lượng 29.666 phút; báo Tây Ninh đăng 41 tin, bài phản ánh các vấn đề liên quan đến tham nhũng lãng phí.

  .
 • Sóc Trăng: Chú trọng phát hiện hành vi tham nhũng qua thanh tra Sóc Trăng: Chú trọng phát hiện hành vi tham nhũng qua thanh tra

  Năm 2015, các cấp, các ngành tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  .
 • Sơn La: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Sơn La: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - Năm 2014, các cấp, các ngành, đơn vị tỉnh Sơn La quan tâm thực hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tập trung công khai về thực hiện các chế độ, chính sách; các quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch theo quy định tại 353 cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

  .
 • Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

  Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2015, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, đến hết năm 2015, 100% báo cáo viên pháp luật thành phố, huyện, quận được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN); 80% cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật PCTN, nội dung cơ bản của Công ước.

  .
 • Đồng Tháp: Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng Đồng Tháp: Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng
  (BNCTW) - Để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, các cấp, các ngành tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào: Bước đột phá trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào: Bước đột phá trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Đầu năm mới 2015, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã trò chuyện với Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương, bày tỏ niềm vui khi công tác phát hiện, xử lý vi phạm qua hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2014 của ngành Thanh tra tăng vượt bậc so với cùng kỳ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có bước đột phá nổi trội, đánh dấu sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị.

  .
.
.