Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

Thứ Tư, 22/05/2013, 20:08 [GMT+7]

Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1364-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở sát nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng và phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao các Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao các Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng. Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia tỉnh… Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác hướng dẫn, kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính trong tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy còn có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các Đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Ban Nội chính Tỉnh ủy có 3 đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và Văn phòng.

                                                                                                     P.V

;
.