Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Thứ Năm, 23/05/2013, 23:25 [GMT+7]

(BNCTW) - Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược cải cách tư pháp của tỉnh đến năm 2020.

Mục đích của việc tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược nhằm đánh giá chính xác thực trạng tình hình, ưu điểm, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; những bài học kinh nghiệm trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW và các văn bản của Đảng có liên quan.

Tỉnh Đồng Tháp đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội theo đúng chủ trương, đường lối đã được xác định trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nội dung tổng kết Chiến lược bám sát các nội dung đề ra của Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 16/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 21/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 230-TB/TW của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bùi Thu Hà

;
.